Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 pln /netto/
na wykonanie usługi w postaci prowadzenia mediów społecznościowych Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości  w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. : „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH” Nr projektu: RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska 2014-2020

anulowano

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone po uszczegółowieniu opisu przedmiotu zamówienie oraz wymagań wobec wykonawcy zadania.

 

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców