Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie: 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny
Numer Projektu: RPDS.01.03.01-IP.01-02-418/21
Całkowita wartość Projektu: 22 291 164,44 zł
Kwota dofinansowania: 13 954 874,49

Partner Wiodący: Gmina Miejska Kłodzko

Partnerzy Projektu: Gmina Ząbkowice Śląskie, Gmina Ziębice

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury dla przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Kłodzko – Inkubatora Przedsiębiorczości

Obiekt pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy.

Projekt zakłada też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP. W ramach kosztów przewidziano m.in. nadzory, promocję projektu i zarządzanie projektem.

Wnioskodawcą - Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność jest Gmina Miejska Kłodzko.

Cel główny projektu zakłada zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gminy - pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w RSI.

Odbiorcami usług Inkubatora Przedsiębiorczości będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzący swoją działalność gospodarczą na terenie gminy, którzy będą zainteresowani zlokalizowaniem swojej działalności w tworzonej infrastrukturze.

Wytworzona w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana zainteresowanym użytkownikom - odbiorcom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców