Nasz Cel główny zakłada zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gmin partnerskich - pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm. Dajemy możliwość prowadzenia firmy w nowoczesnych przestrzeniach biurowych. 

rozkład pomieszczeń i ich charakterystyka 

Nasz Cel główny zakłada zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gmin partnerskich - pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm. Dajemy możliwość prowadzenia firmy w nowoczesnych przestrzeniach biurowych. 

rozkład pomieszczeń i ich charakterystyka 

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców