Projekt polega na utworzeniu infrastruktury dla przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Kłodzko – Inkubatora Przedsiębiorczości. Obiekty pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie gminy. Projekt zakłada też zakup wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP. W ramach kosztów przewidziano nadzory, promocję projektu i zarządzanie projektem.

Projekt przewiduje:

1. Rewaloryzację budynku Koszar Białych w Twierdzy Owcza Góra w Kłodzku na funkcję Inkubatora Przedsiębiorczości
Stan projektowany budynku:
- powierzchnia użytkowa pomieszczeń po przebudowie: 1117,80 m2
- powierzchnia zabudowy: 1075,5 m2
- kubatura: 9058,25 m3
- wysokość budynku: 10,70 m
- długość / szerokość budynku: 100,86 / 11,30 m
Budynek dwukondygnacyjny.
Obecnie budynek Koszar Białych jest nieużytkowany, pozbawiony stolarki otworowej, stropów i instalacji wewnętrznych. Projektowana przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania ma na celu adaptację budynku na cele Inkubatora Przedsiębiorczości. Dwie skrajne kazamaty na obu końcach koszar, o nieregularnym kształcie, zostaną przeznaczone na komunikację, klatkę schodową, windę dla niepełnosprawnych, pomieszczenia techniczne. Pozostałe dwanaście kazamat na obu kondygnacjach przeznaczone będą na lokale usługowe. W tym trzy kazamaty będą lokalami jednokondygnacyjnymi z antresolą. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne i przyłącza. Projekt przewiduje odtworzenie brakujących fragmentów lica murów oraz gzymsów kordonowych w murach i skarpach przyległego do koszar terenu. W Koszarach Czerwonych projekt przewiduje wykonanie prac zabezpieczających obiekt przed dalszym niszczeniem, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Inkubatora. Budynek projektuje się jako dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na kondygnacje pietra umożliwi platforma- winda dla niepełnosprawnych. Zarówno na parterze, jak i na piętrze przewidziano toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

2. Roboty sanitarne
Instalacja wodociągowa – projektuje się zaopatrzenie w wodę pomieszczeń Koszar Białych z projektowanego przyłącza do sieci miejskiej przy ul. Sosnowej. Instalacja kanalizacji sanitarnej – projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej przy ul. Wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja c.o. – projektuje się ogrzewanie kazamat projektowaną instalacją pomp ciepła powietrze – woda. Ciepła woda użytkowa podgrzewana będzie za pomocą pompy ciepła, oraz w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

3. Roboty elektryczne
Instalacja elektryczna n/n – Instalacja elektryczna, w tym oświetleniowa, gniazd wtykowych i monitoringu. Projektowane przyłącze prądu doprowadzone będzie do miejsca projektowanej stacji transformatorowej w rejonie ul. Jaworowej.

4. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu
Projektuje się remont istniejącej, historycznej drogi do Inkubatora (wewnętrznej) budowę przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznego. Utwardzenia dojść i dojazdów, miejsc parkingowych (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz tereny zieleni w formie trawników z małą architekturą. Wzdłuż projektowanej drogi oraz w sąsiedztwie koszar,
projektuje się instalację oświetleniową z latarniami.

 

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców