Cel główny: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gmin partnerskich - pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w RSI.

Tak sformułowany cel jest zgodny z celem Osi 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, z celem działania 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości”, poddziałania 1.3.1 „Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny” RPO WD 2014-2020, który zdefiniowano jako „Lepsze warunki dla rozwoju MSP”.

Celem wtórnym projektu jest pomoc firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do efektywnego funkcjonowania na rynku. Tworzona infrastruktura aktywnie oddziaływać będzie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a tym samym przyczyniała się do przeciwdziałania bezrobociu na terenie gmin poprzez wsparcie MŚP i tworzenie nowych miejsc pracy.

W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele szczegółowe:

  • efektywne zagospodarowanie nieruchomości na cele rozwoju przedsiębiorczości MŚP
  • zapewnienie odpowiedniego standardu infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT), ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI
  • zapewnienie dostępu do wspólnej infrastruktury biznesowo-szkoleniowej, technicznej (serwerownia, wspólne pomieszczenia biurowe), magazynowej
  • wpieranie pomysłów innowacyjnych, prowadzących do powstawania i rozwoju firm MŚP,
  • promocja i rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska,
  • wymiana doświadczeń i promocja w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
  • świadczenie usług wspierających dla MŚP - oferowanie profesjonalnego doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego i prawnego,
  • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą, a także szkoleń z tematyki ICT,
  • współpraca z regionalnymi podmiotami na rzecz kreowania korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zwiększenie konkurencyjności firm-lokatorów poprzez zapewnienie kooperacji firm.

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców