Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 pln /netto/ anulowano. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone po uszczegółowieniu opisu przedmiotu zamówienie oraz wymagań wobec wykonawcy zadania.

Wypracowanie strategii rozwoju Fortu Owcza Góra w Kłodzku

https://metaphor.pl/wypracowanie-strategii-rozwoju-fortu-owcza-gora-w-klodzku/

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury dla przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Kłodzko – Inkubatora Przedsiębiorczości

Zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gmin partnerskich - pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm...

Projekt polega na utworzeniu infrastruktury dla przedsiębiorców w Gminie Miejskiej Kłodzko – Inkubatora Przedsiębiorczości

Zespół fortu wybudowany na prawym brzegu Nysy, w l. 1745-1750, następnie kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowywany

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców