Wnioskek Grantowy złożony przez Gminę miejską Kłodzko został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu grantowego „miniPAKT

Nasz Cel główny zakłada zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie gmin partnerskich

REGULAMIN REKRUTACJI I KRYTERIÓW NABORU PODMIOTÓW DO KŁODZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Wśród zakresów działalności KIP jako miejsca w przestrzeni miasta dla MŚP przewidziano także działania inkubacyjne innowatorom!

DRZWI OTWARTE KŁODZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, OWCZA GÓRA, 14.10.2023.

Back to top

rpo nowe

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne, schemat: 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców